Potwierdzenie badania technicznego

Zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego, wydane przez diagnostów na stacji kontroli pojazdów należy przedłożyć do kontroli na terenie Węgier. Brak takiego dokumentu może skończyć się mandatem nawet w wysokości 800 000 UHF (ponad 10 tys. zł).

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-Tacho

FRANCJA – płaca minimalna

Od 01.01.2019 we Francji ogólna stawka płacy minimalnej (tzw. SMIC) wzrosła na 10,03 euro.

Stawki dla przewozów osób nie uległy zmianie, ponieważ już przed końcem roku wynosiły więcej niż ogólna stawka płacy minimalnej.

Dla kierowców ciagnik siodłowy + naczepa lub samochód ciężarowy + przyczepa obowiązywwać będzie grupa 7 i współczynnik 150M czyli stawka 10,21 EUR.

 

NIEMCY – płaca minimalna i SvEV

20 listopada 2018 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw ogłoszono Drugie Rozporządzenie w sprawie minimalnych wynagrodzeń, z którego wynika wzrost ustawowej płacy minimalnej do 9,19 euro od 1 stycznia 2019 r.

Równolegle do zmiany minimalnego wynagrodzenia, 19 października 2018 r. Rada Federalna Niemiec zaakceptowała nowe stawki świadczeń wynikające z rozporządzenia SvEV.

Nowe stawki świadczeń będą wynosić 251 euro na wyżywienie oraz 231 euro na zakwaterowanie.

W przeliczeniu na dzień jest to odpowiednio 8,37 euro oraz 7,70 euro.

 

HOLANDIA – płaca minimalna

Od początku 2019 roku obowiązuje nowa ogólna stawka płacy minimalnej wynosząca 9,33 euro.

 

NORWEGIA – płaca minimalna

W rozliczeniach od grudnia 2018 roku należy uwzględnić nową stawkę wynagrodzenia minimalnego wynoszącą 171,45 koron norweskich

 

POLSKA – płaca minimalna

 • umowy o pracę – 2250 zł za miesiąc
 • inne umowy – 14,70 zł za godzinę pracy

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-Tacho

Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Za to z kolei mogą grozić sankcje nawet w wysokości do 1700 euro oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

Zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006:

„Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

Przytoczony artykuł wymienia odpoczynki dozwolone do odebrania w pojeździe. Wśród nich nie ma odpoczynku regularnego tygodniowego.

Tym samym, jego wykorzystanie w kabinie pojazdu jest zakazane we wszystkich krajach UE.

Sytuacja zmieniła się po wyroku TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawa C102/16).

Sankcje oficjalnie wprowadziły już Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy.

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-Tacho

Aby osoba, będąca obywatelem państwa trzeciego mogła otrzymać zaświadczenie A1, powinna:

„1. Posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
 • wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:
  • wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn.zm.),
  • wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
  • wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach– art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.
 1. Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).”

Spełnienie obu powyższych warunków łącznie jest niezbędne do wydania zaświadczenia przez wszystkie oddziały ZUS.

Aby otrzymać zaświadczenie A1, obywatel państwa trzeciego musi załączyć do wniosku:

 • wypełniony formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”, dostępny tutaj,
 • certyfikat rezydencji „Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych”, wydany przez organ podatkowy. Informacje o zasadach jego wydawania można uzyskać od właściwego dla danego pracownika Urzędu Skarbowego.

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-tacho

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych w Belgii wprowadziła ustawa Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.

Przpeisy stosuje się do transportu na terytorium Królestwa Belgii realizowanego przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim z udziałem pracownika/kierowcy wykonującego transport na zlecenie klienta belgijskiego lub przewoźnika belgijskiego (w związku z umową handlową zawartą pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami) lub kabotażu na terytorium Belgii.

Zgłoszenie należy wykonać każdorazowo na okresy, w których wykonywane są przewozy podlegające pod konieczność wypłaty wynagrodzenia minimalnego na terytorium Belgii.  

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą platformy elektronicznej LIMOSA, dostępnej na stronie: http://www.limosa.be/

Oprócz standardowych dokumentów w pojeździe wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia LIMOSA Document L1 oraz dokument A1.

Wynagrodzenie minimalne rozliczane jest zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla sektora transportowego obowiązującego w Belgii – Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant.

11,6475 EUR to stawka godzinowa dla kierowcy zespołu pojazdów o DMC 40t.

Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Kary związane z brakiem lub spóźnieniem się z wykonaniem deklaracji LIMOSA mogą wynieść od 2.400-24.000 euro. Informacje o pozostałych karach dla przewoźników, sięgających kilkudziesięciu tysięcy euro znajdziemy pod adresem: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4704

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-TACHO

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przyjęciu zmian ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada zmianę taryfikatora naruszeń. Maksymalna kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarządzającej będzie wynosić 5000 zł, a maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej wzrośnie do 15 000 zł.

Taryfikator będzie zawierał podział naruszeń na poważne (PN), bardzo poważne (BPN) i najpoważniejsze (NN).

Pojawią się kary za naruszenia polegajace np. na braku wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym, czy przekroczenie 10 godzin czasu pracy wykonywanej w porze nocnej.

Jest to projekt rządowy.

Przewidywany termin wejścia w życie większości zmian to 1 czerwca 2018 r.

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-TACHO