Rozliczenie czasu pracy kierowców

Zapewniamy pełne wsparcie w analizie i rozliczeniu czasu pracy kierowców w firmie transportowej. Nasza oferta skupia się na optymalizacji procesów, oszczędności czasu oraz redukcji kosztów, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Oferujemy kompleksową obsługę analizy i rozliczenia czasu pracy kierowców, włączając w to rozliczenia podróży służbowych, rozliczenia wynagrodzeń wg. „pakiety mobilności”, profesjonalne szkolenia, doradztwo oraz wsparcie ekspertów dostępne 24/7. Umów się na spotkanie i dowiedz się jakie możliwości dla Twojej firmy może przynieść współpraca z zespołem E-TACHO.

Rozliczenia czasu pracy kierowców

Zapewniamy pełne wsparcie w rozliczaniu czasu pracy kierowców dla firm transportowych. Nasza oferta skupia się na optymalizacji procesów, oszczędności czasu oraz redukcji kosztów, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Oferujemy kompleksową obsługę, włączając w to analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców, profesjonalne szkolenia, doradztwo oraz wsparcie ekspertów dostępne 24/7. Umów się na spotkanie i dowiedz się jakie możliwości dla Twojej firmy może przynieść współpraca z zespołem E-TACHO. Podczas konsultacji omówimy takie elementy jak:

Jan Kowalski

CEO in NAME BRAND

Rozliczanie czasu pracy kierowców
Jak to wygląda z E-TACHO ?

Rozliczanie czasu pracy z E-TACHO to złożony proces obejmujący analizę danych zapisanych na kartach cyfrowych kierowców i w tachografach cyfrowych lub tachografach analogowych przy pomocy tzw. wykresówek dobowych. Po odczycie danych cyfrowych, a w przypadku danych analogowych po skanowaniu wykresówek, dane są analizowane w specjalistycznym i certyfikowanym oprogramowaniu (przy użyciu, którego prowadzi również kontrole ITD i PIP) przez człowieka i algorytm. Analizowane dane są następnie porównywane z warunkami umowy o pracę (innej formy zatrudnienia) i przepisami UE. W procesie uwzględniane są wnioski o rekompensatę nadgodzin i zasady wynagradzania. Rezultatem jest szczegółowy raport zawierający analizę czasu pracy kierowcy i wyliczenie wynagrodzenia, który jest przekazywany do osób zajmujących się księgowością po stronie Klienta.

Potrzebujesz kompleksowej obsługi w zakresie czasu pracy kierowców ?

Kierowca

E-TACHO to eksperci w obszarze analizy i rozliczaniu czasu pracy kierowców. Od kilkunastu lat podejmujemy się z wymiernym skutkiem obsługi złożonych aspektów dotyczących płacy minimalnej w różnych krajach, prawa unijnego powszechnie zwanego jako „pakiet mobilności”,  kosztów delegowania lub oddelegowania. Podróże służbowe, diety wirtualne, ryczałty z tytułów noclegu podczas odbierania regularnych odpoczynków przez kierowców i inne koszty oraz kodeksowe składniki wynagrodzenia kierowców to Nasza codzienna praca. Przygotowywane przez Nasz zespół raporty i analizy dotyczące kierowców to nacisk na dokładność i zgodność z przepisami prawa, które pozwala na zapewnienie najwyższej jakości usług, z których korzystają np. podczas kontroli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Generujemy dla Klientów wiele raportów, uwzględniając czas pracy w godzinach nocnych, święta, nadgodziny i dyżury. Nasza usługa pomaga uniknąć kar finansowych związanych z nieprawidłową dokumentacją czasu pracy. Reprezentujemy Naszych Klientów podczas kontroli i skutecznie odwołujemy się od negatywnych decyzji administracyjnych Nowych i obecnych Klientów. Raportujemy daty ważności: kart cyfrowych kierowców, badań lekarskich i psychologicznych, świadectw kierowców, szkoleń okresowych.

Tabor

Zarządzanie taborem Naszych Klientów. Monitorujemy okresy przeglądów, legalizacje urządzeń rejestrujących czas pracy – tachografy. Mamy pod kontrolą ciągłość ubezpieczeń taboru, negocjujemy w imieniu Klienta i jako grupa uzyskujemy oferty pozwalające na redukcję kosztów składek OC/AC/NW. Wykonujemy odczyty danych z tachografów, generując szczegółowe raporty dla Klienta. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do zgłoszenia taboru do uzyskania licencji transportowej lub jej rozszerzenia o nowy tabor. Prowadzimy analizy zanieczyszczenia środowiska przez tabor, tworząc raporty dla organów administracji. Ewidencja taboru jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami, stanowiąc istotny element kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.

Szkolenia

Nasza działalność obejmuje szkolenia dla kierowców oraz osób zarządzających, spedytorów, dyspozytorów. Zwracamy uwagę na ciągłe podnoszenie wiedzy, szczególnie w kontekście zarządzania procesami w transporcie drogowym i czasem pracy kierowców, kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy. Szkolenia mają na celu uświadomienie związku wykonywanych czynności z obowiązującymi przepisami prawa oraz unikanie skutków naruszeń wynikających z niewiedzy. Poznanie aspektów dotyczących czasu pracy tj. możliwości optymalnego wykorzystania kierowcy pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie taboru. Szkolenia dla kierowców obejmują obsługę tachografów, czas jazdy, czas pracy, czas odpoczynku, dokumentację kierowcy oraz inne aspekty pracy w pracy branży transportowej. Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków – osoby doświadczone i aktualnie pracujące w branży transportowej.

Audyt

Świadczymy usługę audytu przedsiębiorstw w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o transporcie drogowym, ustawą o czasie pracy kierowców, kodeksem pracy, prawem unijnym. Zaproponujemy lepsze rozwiązania organizacyjne i prawne, które uwzględnią specyfikę danego przedsiębiorstwa i pozwolą na ograniczenie kosztów. Eliminujemy przypadki w których kierowca jest wynagradzany niezgodnie z przyjętymi w firmie zasadami, co jest wychwytywane dopiero podczas kontroli i rodzi ogromne skutki finansowe. Reasumując głównym celem audytu jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości i naruszeń przepisów, które mogą prowadzić do kar finansowych. Audyt obejmuje:

 • Kontrolę zgodności prowadzenia działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wykrycie wszelkich nieprawidłowości i naruszeń przepisów, które mogą prowadzić do kar finansowych.
 • Przegląd dokumentacji przedsiębiorcy, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania i utrzymania licencji i zezwolenia, dokumentacji kadrowej pracowników, regulaminów pracy i wynagradzania, tworzymy regulamin pracy, regulaminy wynagradzania i obwieszczenia.
 • Kontrolę dokumentacji związanej z ewidencją pojazdów oraz czasem pracy, przerw i odpoczynków kierowców.
 • Dobór systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców.
 • Raport z nieprawidłowościami wykrytymi podczas audytu.
 • Sugestie rozwiązań naprawczych, które pomogą w eliminacji wykrytych nieprawidłowości.

Pomoc Prawna

E-TACHO Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną. Specjalizujemy się w prawie pracy, skupiając się szczególnie na regulacjach dotyczących czasu pracy kierowców. Obszar naszego zainteresowania obejmuje także prawo transportowe, które jest nieodzowne w kontekście działalności firm przewozowych i spedycyjnych. Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa administracyjnego – pomagamy w zrozumieniu i zastosowaniu skomplikowanych przepisów i procedur. Dodatkowo, oferujemy wsparcie w dziedzinie prawa gospodarczego i handlowego, które są kluczowe dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Akty Prawne

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201)
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1412)
 3. Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
 5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8)
 6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272)
 7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2166)
 8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779)
 9. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1792)
 10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756)
 11. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2020, poz. 900)
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 422)
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
 14. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
 15. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
 16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
 17. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)
 18. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)
 19. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 05.01.2005, str. 1-44)
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U.UE.L.2014.60.1)
 22. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1)
 23. Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U.UE.L.2007.99.14)
 24. Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. L 190 z 12.07.2006, str. 1-98)
 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71)
 26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 72-87)
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88)
 28. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2016.74.8) (od 1 stycznia 2017 r.)
 29. Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół Podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49 poz. 238)
 30. Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U.UE.L.1996.235.59, Dz.U.UE-sp.07-2-478)
 31. Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 28 marca 2014 r., poz. 409)
 32. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2015 r. poz. 667)
 33. Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 874)
 34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 32)
 35. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 783)
 36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2123)
 37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1217)
 38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2262)
 39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2145)
 40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2141 z późn. zm.)
 41. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. Nr 1173)
 42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz. U. Nr 215, poz. 1410)
 43. Komunikat Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym (Dz. Urz. MT Nr 8, poz. 36)
 44. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 457)
 45. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281)
 46. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 47. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1330)
 48. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 613)
 49. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z późn. zm.)
 50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1564)
 51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 212)
 52. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.2310)
 53. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)
 54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. z 2017 r. poz. 878)

Akty prawne są dostępne na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Czytaj dalej

Dowiedz się więcej o rozliczeniach czasu pracy kierowców

Poznaj korzyści, jakie niosą ze sobą nasze usługi z zakresu obsługi firm transportowych

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doświadczonym ekspertem. Podczas tego spotkania będziemy mogli dogłębnie zrozumieć specyfikę Twojej firmy transportowej i przedstawić Ci konkretne obszary, w których możemy zaoferować wsparcie. Rozważymy wspólnie, jakie usługi mogą najbardziej przyczynić się do optymalizacji Twojego biznesu.

Porozmawiajmy
o możliwościach współpracy

Po wypełnieniu formularza, nasz specjalista skontaktuje się z Tobą. W trakcie tej rozmowy, przeprowadzimy przegląd kluczowych dziedzin Twojej firmy, gdzie nasza oferta ma potencjał przynieść korzyści. Podczas konsultacji najczęściej omawiamy takie zagadnienia jak:

Marta Padusińska

Koordynator Biura Obsługi Klienta
Scroll to Top